Svenska
English
Kalendarium
Kontakt
Köpa KaTid
KaTid materialet
Presentation av oss
Skriva C- eller D-uppsats
Utbildning
Föreläsningar
Skriva C- eller D-uppsats

Två förslag på ämne till student

1. Tidshantering hos barn utan funktionshinder

2. Vill du hjälpa till med att samla in kunskap om tidsåtgång i vardagsaktiviteter för barn?

3. Tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionshinder


1. Tidshantering hos barn utan funktionshinder

Det finns en stor efterfrågan på tidshjälpmedel som handikapphjälpmedel idag. Flera utvecklingsprojekt och forskningsarbeten påvisar nyttan av dessa hjälpmedel för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning/begåvningshandikapp. Många barn och ungdomar med andra funktionshinder t.ex. neurologiska funktionshinder som ADHD, har liknande svårigheter och skulle vara hjälpta av anpassat stöd inom området. Om man tidigt kan identifiera och ge stöd och hjälpmedel så kan s.k. inlärd hjälplöshet förebyggas och många problem lindras eller hanteras så barnet kan leva ett bättre liv. För att förbättra och kunna utvärdera det stöd man kan ge till barn och ungdomar behöver vi ha tillgång till ett tillförlitligt frågeformulär som kan hjälpa yrkespersoner dvs lärare, arbetsterapeut eller psykolog att se i vilka vardagssituationer som . Ett instrument; Tid-S har utvecklats och prövats på  barn med och utan funktionshinder i åldrarna 5 – 10 år. Arbetet med att utveckla Tid-S fortsätter. Målet är att Tid-S ska kunna användas som underlag för att planera intervention tillsammans med individen så att de som behöver stöd ska kunna hantera sin tid i vardagen.

För att få ett bättre jämförelsematerial behöver vi få in mer data på tidshantering hos barn och ungdomar utan funktionshinder. De ska vara i åldrarna 10 -15 år och vi behöver på sikt få in ca 100 bedömningar på varje åldersgrupp för att normera instrumentet. Om du åtar dig att hjälpa till tar du på dig att samla in data från ett antal individer. Med det som grund kan du välja frågeställning som tex. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor? Ökar självskattad tidshantering med åldrarna? Finns det samband mellan hur barnen själva skattar sin tidshantering och föräldraskattning av barnets tidshantering i vardagen?
Vill du veta mer? Hör av dig till mig!

Tack för att du tagit dig tid att läsa. Kontakta gärna mig om du vill diskutera vidare!


2. Vill du hjälpa till med att samla in kunskap om tidsåtgång i vardagsaktiviteter för barn?

Tid kan ses som en omgivningsfaktor av samma dignitet som den rumsliga och den sociala omgivningen. Personer med olika typer av funktionshinder kan ha problem i sin vardag kopplat till tidshantering. Flera utvecklingsprojekt och forskningsarbeten påvisar nyttan av tidshjälpmedel för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. För att kunna utvärdera det stöd som ges krävs ett tillförlitligt kartläggnings-instrument. Ett instrument; Kartläggning av Tidsuppfattning (KaTid-U) har validerats på barn/ungdomar 10-17 år med och utan funktionshinder. I detta instrument ingår uppgifter som mäter tidsupplevelse – att jämföra vilken av 2 – 3 aktiviteter som tar lång tid/kort tid att göra. För att få ett bättre jämförelsematerial behöver vi få in en ”bank” med vardagliga aktiviteter som är kartlagda just ur tidsaspekten. Uppgiften är alltså att a) samla ihop aktiviteter som barn i åldrarna 10 -12 år utan funktionshinder ofta gör i sin vardag, som i utförandet tar 1 - 15 minuter (tex borsta tänderna, äta en banan, ta på sig jackan, logga in på en hemsida, läsa en serie i en dagstidning mfl) samt att b) kartlägga tidsåtgång för ett utvalt antal av dem. Kan med fördel göras i form av observationer.


3. Tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionshinder

Är du yrkesverksam och ska komplettera med C-uppsats eller skriva en D-uppsats? I så fall har du säkert kontakt med individer som har någon typ av funktionsnedsättning. Om du själv vill veta mer om deras tidsuppfattning eller tidshantering i vardagen kan du ta kontakt med mig så kan vi diskutera möjliga frågaställningar.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till mig!

Tack för att du tagit dig tid att läsa.
Gunnel Janeslätt
Leg arbetsterapeut, PhD, MSc

gunnel.janeslatt@ltdalarna.se
Mats Granlund
Professor i psykologi intervention, funktionshinder och hälsa
mats.granlund@hhj.hj.s

SvenskaEnglish